1 Juni 2015:
In de komende vakantieperiode is de bezetting van Saldata minder dan normaal.
Mocht u, als klant van Saldata, in deze periode via ons telefoonnummer
geen contact kunnen krijgen, dan kunt u ons voor spoedproblemen bereiken via onderstaand
telefoonnummer:

06 54 25 84 02.

Klik hier om deze bladzijde op volledige schermbreedte te kunnen zien.

18 juli 2014:

Sepa-module is uitgebreid met BTL91 voor buitenlandse betalingen buiten de Euro-zone
Voor buitenlandse betalingen in euro's of andere valuta's aan leveranciers buiten de Euro-zone blijven
de banken het BTL91-formaat gebruiken. Binnen de Sepa-module van Saldata is voor betalingen aan deze
crediteuren nu de BTL91-module beschikbaar.

Neem contact met ons op als u over de nieuwste versie van de Sepa-module inclusief deze aanpassing
wilt beschikken.
Voor onze contactgegevens: klik hier.

13 maart 2014:
Ook wel eens behoefte om rechtstreeks vanuit Basta, Kavta of één van onze andere pakketten etiketten
te printen? Als een etiketprinter in uw netwerk aanwezig is die Zebra EPL2 of Zebra ZPL-2 verstaat of
een Toshiba B-EV4 serie etiketprinter in uw netwerk aanwezig is, dan kan dat probleemloos. Selecties
op debiteuren en/of crediteuren en handmatig ingegeven adressen zijn uiteraard mogelijk.

20 december 2013:
In de periode tussen 24 en 31 december 2013 is de bezetting van Saldata minder dan normaal en
op 27 december zijn wij gesloten. Mocht u, als klant van Saldata, in deze periode via ons telefoonnummer
geen contact kunnen krijgen, dan kunt u ons voor spoedproblemen bereiken via onderstaand
telefoonnummer:

06 54 25 84 02.

31 juli 2013:

Sepa-module
Afgelopen weken is de Sepa-module van Basta in de praktijk ook voor incasso-opdrachten met succes in gebruik genomen.

16 juli 2013:

Sepa-module
In juni 2013 is de Rabobank overgestapt van het eigen Sepa xml-formaat naar het algemene formaat dat door de Nederlandse Vereniging van Banken is voorgesteld. De Sepa-module van Saldata is daaraan aangepast en de eerste betalingen met deze versie hebben inmiddels plaatsgevonden. Het is mogelijk om via een parameter de bank te verzoeken om het bedrag van de betalingen als één bedrag af te schrijven. Bij de Rabobank blijkt dat inderdaad te werken.

1 juli 2013:

Kroatië treedt toe tot de EU
Als uw bedrijf zaken in Kroatië doet, dan moet u vanaf 1 juli 2013 de landentabel van de btw-module uitbreiden met HR omdat het land tot de EU toegetreden is. Neem contact op met Saldata om deze tabel aan te (laten) passen. U kunt ook de nieuwste versie van de btw-module aanvragen. Deze voegt HR automatisch toe aan de landentabel.

Sepa-module
Het incasso-deel van deze module is uitgebreid met de verschillende soorten incassomogelijkheden: Euro-incasso, Bedrijven Euro-incasso, eenmalige incasso-opdrachten, eerste incasso-opdracht ven een doorlopende machtiging en volgende incasso-opdrachten bij doorlopende machtigingen. Verder wordt een eventueel 'Amendement' met de incasso-opdracht meegestuurd als bepaalde gegevens in de machtigingen veranderen en wordt de minimale verwerkingsdatum berekend aan de hand van het aantal werkdagen dat een bank nodig heeft om de incasso-opdrachten te controleren.

10 mei 2013:

Test Sepa-betalingen en Sepa-incasso bij ING uitgevoerd
Via de website van de ING kunnen nu ook xml-bestanden met Sepa betaalopdrachten en Sepa incasso-opdrachten getest worden. Beide soorten opdrachten, aangemaakt via de Sepa-module van Basta, zijn hiermee getest en goed door de test heengekomen.

18 maart 2013:

Eerste Sepa-betalingen met Sepa-module uitgevoerd
De Sepa-module van Basta is voor het eerst in de praktijk gebruikt om een Sepa-betaling via een xml-bestand naar de Rabobank te sturen.

Automatische verrijking rekeningnummers met IBAN- en BIC-gegevens
Via de website www.ibanbicservice.nl kan een bestand met bankrekeningnummers aangeboden worden om deze automatisch te controleren en te verrijken met de bijbehorende IBAN- en een BIC-nummers. Daarvoor dient u zich wel op die website te registreren. Binnen de Sepa-module is het programma BSEPEX aanwezig waarmee u een dergelijk csv-bestand kunt aanmaken en uploaden naar die website. U krijgt dan een bestand terug met de verrijkte data en via het programma BSEPIN kunt u deze gegevens importeren in onze Sepa-module.

Wilt u gebruik gaan maken van de Sepa-module, neem dan eerst contact op met Saldata. U heeft de nieuwste versie van Basta financieel nodig om Sepa-betalingen via een xml-bestand aan te kunnen maken. Aan de nieuwe Sepa-module zijn kosten verbonden. Deze bedragen 750,00 euro.

7 december 2012:

De module betalingsgedrag is uitgebreid. Voortaan is het mogelijk om de resultaten van het betalingsgedrag per debiteur of crediteur op te slaan in een bestand, waardoor een historie ontstaat van het betalingsgedrag.

Iedere keer dat keuze "2" van deze module uitgevoerd wordt vraagt het programma, alleen als gekozen is voor alle debiteuren (000000 – 999999) of alle crediteuren, of het resultaat opgeslagen moet worden in de historie.

Daarnaast is het mogelijk om de uitvoer in plaats van op een printer af te drukken naar een tekstbestand weg te schrijven voor inlezen in bijvoorbeeld Excel. Dat geldt overigens ook voor keuze "3" van deze module, het overzicht van de openstaande posten per peildatum. Ook daar kan de uitvoer naar een tekstbestand weggeschreven worden. De historie kan via de nieuwe keuze "9" gestart worden.

Neem contact met ons op als u over de nieuwste versie van Basta inclusief deze aanpassing wilt beschikken. Voor onze contactgegevens: klik hier.

27 augustus 2012:

Aanpassing btw-percentage in Saldata-paketten
Op 1 oktober verandert het btw-percentage. Op het moment dat u voor het eerst op of na die datum gaat factureren moet u handmatig het betreffende percentage aanpassen in alle bedrijven op uw systeem. In het F6-menu (systeemprogramma's) vindt u programmakeuze 616, "Info/muteren systeemparameters", programma BAX130. Als u met de hoogste prioriteit aangemeld bent, dat kunt u eventueel ook BAX130 ingeven achter "Keuze:".

Na de start van dit programma geeft u de bedrijfsletter op van het bedrijf dat u wilt gaan aanpassen. Daarna verschijnt onderstaand scherm. Kies eerst voor <M>=Muteren en wijzigen daarna veld 10 (btw hoog) in 21.00. Kies daarna voor <F4> (Einde wijziging) en geef bij "Ingaves accoord?" J met de <ENTER>-toets in (hier niet voor <F4> kiezen want dat handhaaft u het oude percentage). Verlaat daarna pas het programma met <F4>.

Het is verstandig om even te controleren of het btw-percentage hoog tarief inderdaad gewijzigd is voordat u voor het eerst gaat factureren. Dat kan eenvoudig met programma 204 of 304 (Boeken handmatige facturen). Kies voor een binnenlandse debiteur of crediteur en controleer of bij veld 07 de tekst "Grondslag 21.00%" staat.

Als vanaf dat moment de facturering vanuit het menu gestart wordt, hanteert het programma het nieuwe btw-percentage. Herhaal deze procedure voor alle bedrijven op uw systeem.

Inkomende facturen met oud btw-percentage
Let op bij inkomende facturen van uw crediteuren: na het wijzigen van het btw-percentage wordt het btw-bedrag op basis van het nieuwe percentage berekend en voorgesteld. Bij inkomende facturen, waarop nog het oude percentage vermeld is, moet u daarna handmatig het voorgestelde btw-bedrag vervangen door het btw-bedrag dat op de factuur staat.

27 januari 2012:

Auditfile voor accountant of belastingdienst
Met het nieuwe programma BIF040 kan een auditfile in adf-formaat (voor de accountant of voor de belastingdienst) of in csv-formaat (voor gebruik in bijvoorbeeld Excel) aangemaakt worden. Bij de start van het programma worden om het jaar, het formaat (adf of csv), het fiscaalnummer en om de naam, het adres en de plaats van de onderneming gevraagd. Het programma 'onthoudt' de bedrijfsgegevens voor volgend gebruik.

4 november 2011:

Algemeen boekingsprogramma
Voortaan is het mogelijk om bij het boeken van betalingen het te af te boeken bedrag automatisch te laten vullen met het bedrag van de geselecteerde openstaande post. Via de <F1>-menu's van BAX130 of BAX135, keuze 4, kan een parameter ingesteld worden waarmee u dat kunt aangeven (derde keuzemogelijkheid).

25 maart 2011:

De uitvoer van de SEPA-module in de XML-indeling voor zowel de betalingen aan crediteuren als de incasso-opdrachten bij debiteuren is aangepast aan de nieuwe indelingen zoals die door de Nederlandse Vereniging van Banken is vastgelegd. Het gaat hier om het zogenaamde pain.001.001.03 schema voor de "SEPA Credit Transfer Initiation" (betalingen aan crediteuren) en het pain.008.001.02 schema voor de "SEPA Direct Debit Schemes" (incasso-opdrachten).

Met hulp van de testfaciliteiten van Nomos Software zijn beide XML-indelingen uit onze SEPA-module getest volgens de nieuwe normen en technisch in orde bevonden.

De (voorlopige) documentatie van de SEPA-module is nu ook gereed en is op onze website onder 'documentatie' te raadplegen.

25 februari 2011:
De ontwikkeling van de incasso-vorm "SEPA Direct Debit Schemes" binnen onze SEPA-module is begonnen.

Voorbeeld menuscherm Sepa-module met betalingen en incasso's:

20 december 2010:
Per 1 januari 2010 moeten bij de opgave van de omzetbelasting bij de vragen 3b, 4a en 4b de goederen en de diensten apart opgegeven worden.

Binnen Basta is het mogelijk om in programma 204 (boeken handmatige verkoopfacturen) en 304 (boeken handmatige inkoopfacturen) tijdens de uitsplitsing van de factuur bij de ingave van het bedrag via de F1-toets aan te geven dat het betreffende bedrag een geleverde dienst is in plaats van geleverde goederen. Achter het bedrag verschijnt de letter 'D' om aan te geven dat het betreffende bedrag als dienst geboekt wordt.

In het 'Voorstel ICT/ICP-list' op papier worden voortaan per afnemer de geboekte bedragen voor de leveringen en de diensten apart afgedrukt. Het gaat daarbij dus om de via programma 204 geboekte bedragen.

In het 'Voorstel aangifte omzetbelasting' worden de geboekte bedragen voor de leveringen en de diensten uit programma 204 apart bij vraag 3B apart vermeld. De leveringen en de diensten uit programma 304 worden bij vraag 4A en/of vraag 4B vermeld. De btw aan voorbelasting (waarvoor u zichzelf belast) wordt automatisch verdeeld wordt over de goederen en de diensten zoals deze zich tot elkaar verhouden.

Als u echter ook diensten wilt factureren via uw orderverwerking aan afnemers in andere EU-landen of buiten de EU, dan dient u contact met ons op te nemen. Het zal noodzakelijk zijn om uw orderverwerking en facturering aan te passen om diensten aan de btw-module te kunnen doorgeven.

Neem contact met ons op als u over de nieuwste versie van Basta inclusief deze aanpassing wilt beschikken. Voor onze contactgegevens: klik hier.

23 september 2010:
Tot nu toe werden alle dagboeken bij de dagafsluiting afgesloten, maar op verzoek van een tweetal Basta-gebruikers is daar nu verandering ingekomen. Na de start van het programma verschijnt een scherm met de volgende mogelijkheden:

SELECTIE OP DAGBOEK           J/N: N
DAGBOEK VANAF                :
DAGBOEK T/M                 :
AUTOMATISCHE DAGBOEKEN (20-35) AFSLUITEN J/N: J

Door op de eerste selectie "N" in te geven wordt de dagafsluiting als vanouds uitgevoerd. Wordt "J" ingegeven, dan kan een selectie op "Dagboek vanaf" en "Dagboek t/m" gemaakt worden. Het gaat daarbij altijd om de handmatige dagboeken 01 t/m 19 of 50 t/m 99. U kunt dus voortaan bijvoorbeeld een specifiek dagboek (bijvoorbeeld een bepaalde bank) apart afsluiten.

Naar keuze kunnen de automatische dagboeken wel of niet afgesloten worden, gelijk met het geselecteerde dagboek.

Wilt u twee totaal verschillende dagboeken afsluiten, die niet opelkaar volgen, dan de dagafsluiting twee keer starten, voor ieder dagboek apart.

13 september 2010:
In de modules Automatische betalingen aan crediteuren en Sepa is het op verzoek mogelijk gemaakt dat bij de optie "Met verrekenen creditnota's" in plaats van het vermelden van de eigen interne factuurnummers een samenvoeging van de "Omschrijving bank" meegenomen kan worden in de betaling. In dat veld kan per factuur het factuurnummer van de crediteur vermeld worden en in de betaling zelf worden dan, voor zover ruimte aanwezig is, deze factuurnummers vermeld.

In het verleden werden bij het verzamelen van facturen tot één betaling per crediteur (dus bij de optie "Met verrekening creditnota's") de factuurnummers die bij veld "01 Factuurnummer" ingevuld waren in de omschrijving van de betaling vermeld als sprake was van een betaling van meerdere facturen tegelijk. Dat kan grote verwarring opleveren als bij veld "01 Factuurnummer" een interne factuurnummering wordt gebruikt.

In programma 304 vult u bij veld "01 Factuurnummer" uw eigen, interne, factuurnummer in en bij veld "21 Omschr. bank" vult u het factuurnummer van de crediteur in. In het programma waarmee de betaalopdrachten verwerkt worden is bij de vraag "Factuurnummers in omschrijving vermelden" de optie "<O>=Omschrijving bank samenvoegen" toegevoegd. Kiest u voor deze optie, dan worden niet de interne factuurnummers in de omschrijving van de betaling vermeld, maar worden de gegevens die bij veld "21" vermeld zijn samengevoegd als omschrijving voor de betaling.

Stel, u heeft 3 facturen met de interne nummers 10251, 10276 en 10301. Vroeger zou de omschrijving dan hebben bestaan uit "10251/10276/10301". Als u nu bij deze 3 facturen in veld "21" de factuurnummers van de leverancier vermeld, zoals "2010-0501" respectievelijk "2010-0576" en "2010-0605", dan wordt bij de nieuwe optie de omschrijving "2010-0501/2010-0576/2010-0605".

Neem contact met ons op als u over de nieuwste versie van Basta inclusief deze aanpassing wilt beschikken. Voor onze contactgegevens: klik hier.

14 juli 2010:
Voortaan is het mogelijk om de uitvoer van de dagafsluiting niet naar een printer te sturen, maar naar een tekstbestand voor gebruik in bijvoorbeeld Ms-Excel. Standaard wordt de uitvoer naar een printer gestuurd, maar door het instellen van een systeemparameter kan dat gewijzigd worden. Via de <F1>-menu's van BAX130 of BAX135, keuze 9, kan deze parameter ingesteld worden. Kiest u voor het vastleggen in een tekstbestand, dan worden twee tekstbestanden aangemaakt: dagafsl_DDMMJJ_HHMMSS.txt voor de dagafsluiting zelf en betovz_DDMMJJ_HHMMSS.txt voor de overzichten met de betalingen.

Deze bestanden worden in dezelfde directory/folder aangelegd waar ook alle andere tekstbestanden uit bijvoorbeeld de historische module worden aangelegd. Deze bestanden kunt u dus net zo lang bewaren als u wilt, in tegenstelling tot printbestanden, die naar verloop van tijd automatisch verwijderd worden.

26 maart 2010:
Naast de algemene mogelijkheid om handmatig ingeboekte crediteurfacturen automatisch te kunnen blokkeren voor opname op de betaaladvieslijst (zie bij 3 maart 2010), is het nu ook mogelijk om deze blokkade per crediteur in te kunnen stellen. Daarmee kan per crediteur de werking van deze blokkade aangepast worden. Dit is vooral handig als de betreffende crediteur de facturen via een incasso bij u af laat schrijven.

23 maart 2010:
In de btw-module is het mogelijk om de ICT/ICP-aangifte per maand af te drukken in plaats van per kwartaal. Voor bedrijven, die per kwartaal meer dan 100.000 euro aan goederen en/of diensten leveren in andere EU-landen is het vanaf 1 januari 2010 verplicht dat per maand te gaan doen. Deze aanpassing in onze btw-module kan u daarbij van dienst zijn.

Vanaf het moment dat deze update op het systeem geactiveerd is, worden de ICT/ICP-gegevens zowel per kwartaal als per maand binnen de btw-module geregistreerd. Vanaf dat moment kun u de aangifte per maand of per kwartaal afdrukken. Geregistreerde gegevens van voor deze update zijn alleen per kwartaal beschikbaar.

16 maart 2010:
Het programma Invoerverslag is uitgebreid met de mogelijkheid om, naast de selectie op dagboek, te kunnen selecteren op invoerdatum (DDMMJJ) en/of afschriftnummer.

De invoerdatum van (handmatige) boekingen werd tot nu toe nog niet vastgehouden. Vanaf deze release van Basta wordt dat wel gedaan en daarom kan op deze boekingen, die vanaf deze versie van Basta ingevoerd zijn, geselecteerd worden.

Wordt van één van deze twee nieuwe mogelijkheden gebruik gemaakt, dan wordt per dagboekblad gecontroleerd of op dat blad minimaal één boeking staat, die aan de opgegeven voorwaarden voldoet. Is dat het geval, dan wordt het hele dagboekblad afgedrukt in verband met de tellingen per dagboekblad en de controle of het dagboekblad in evenwicht is.

11 maart 2010:
Binnen de module "Automatische betalingen aan crediteuren" en de Sepa-module kan voortaan een factuur voor betaling ge(de)blokkeerd worden. Een voor betaling geblokkeerde factuur wordt niet in de betaaladvieslijst opgenomen. Pas na deblokkering en (opnieuw) opbouwen van de betaaladvieslijst verschijnt de betreffende factuur weer op het overzicht en kan de factuur betaald worden.

Het is mogelijk om automatisch alle nieuwe via programma 304 ingeboekte facturen van crediteuren automatisch te laten blokkeren. Nadat een factuur geaccordeerd is door de verantwoordelijke persoon kan de betreffende factuur gedeblokkeerd worden. Daarna verschijnt de factuur pas op de betaaladvieslijst, mits de betaaldatum aan de beurt is.

8 maart 2010:
Het programma Ingeven handmatige facturen debiteuren (204) is ook uitgebreid met de mogelijkheid om een verkeerd geboekte factuur in programma 204 na het invoerverslag (en dus eventueel ook nog na een dagafsluiting) weer tegen te kunnen boeken, zodat daarna een correcte factuur gemaakt kan worden.

Zie verder hieronder bij programma 304.

3 maart 2010:
Het programma Ingeven handmatige facturen crediteuren (304) is uitgebreid met de mogelijkheid om een verkeerd geboekte factuur in programma 304 na het invoerverslag (en dus eventueel ook nog na een dagafsluiting) weer tegen te kunnen boeken, zodat daarna een correcte factuur gemaakt kan worden.

Zolang de openstaande post nog aanwezig is (dus geen betaling op de factuur geboekt is), kan een factuur vanaf deze versie van programma 304 automatisch teruggeboekt worden. Geef daarvoor bij het veld “Factuurnummer” het oorspronkelijke factuurnummer in. Als zogenaamde “rollback-gegevens” voor deze factuur aanwezig zijn, dan verschijnen de gegevens van de factuur en vraagt het programma “Factuurnummer aanwezig, inboeken ongedaan maken?”. Met <ENTER> terug naar het factuurnummer of met <J> de factuur terugboeken.

De openstaande post wordt verwijderd en de factuur wordt gestorneerd. Dat betekent dat de bedragen tegengeboekt worden op de crediteur en in het grootboek aan dezelfde kant als de oorspronkelijke boeking. Met andere woorden: de terugboeking is dus geen betaling aan de debetzijde van de crediteur, maar een tegengestelde boeking aan de creditzijde. Omgekeerd geldt dat voor de boekingen van de uitspluitsing: daar waar bij de oorspronkelijke factuur debet-boekingen staan, zijn bij het terugboeken van dezelfde factuur nu negatieve debet-boekingen te zien. In Basta-termen heet dat een stornering. Uiteraard worden journaalposten van deze terugboeking voor de dagafsluiting weggeschreven.

Bij het verwerken van de betaling op een factuur tijdens de dagafsluiting worden, samen met het verwijderen van de openstaande post, ook de roll-back gegevens van de betreffende factuur verwijderd (programma BAG710). Terugboeken is daarna niet meer mogelijk.

Deze mogelijkheid geldt alleen voor facturen die met versie 5.9 van programma 304 worden ingeboekt.

23 december 2009:
In de periode tussen 24 december 2009 en 4 januari 2010 is de bezetting van Saldata minder dan normaal. Mocht u, als klant van Saldata, in deze periode via ons telefoonnummer geen contact kunnen krijgen, dan kunt u ons voor spoedproblemen bereiken via onderstaand telefoonnummer:

06 54 25 84 02.

3 december 2009:
De eerste voorlopige versie van de documentatie van de SEPA-module staat inmiddels op de website van Saldata.

Met de afwijkingen die de RABO-bank en de ING-bank (inclusief de voormalige Postbank) voorschrijven wordt bij de aanmaak van de bestanden volgens de SEPA-indeling rekening gehouden.

Indien u al de beschikking heeft over een telebankingpakket dat betaalbestanden volgens de SEPA-standaard kan verwerken, dat kunt u de SEPA-module bij Saldata aanvragen. Klik hier voor onze contactgegevens en klik hier om direct naar de documentatie van de SEPA-module te gaan.

10 november 2009, voorbeelden toegevoegd op 19 en 25 november 2009:
Saldata is gestart met de ontwikkeling van een SEPA-module voor Basta. SEPA staat voor "Single European Payments Area". SEPA omvat in eerste instantie de landen die de euro hebben ingevoerd. In deze landen kunt u over enige tijd met dezelfde overschrijvingen, incasso’s en betaalpassen betalen. Ter voorbereiding hierop is al in 2008 de Europese overschrijving ingevoerd.

Binnen de huidige Nederlandse standaarden voor het cliënt-bankverkeer kan niet aan alle SEPA-vereisten worden voldaan. Zo kunnen IBAN en BIC niet worden gebruikt. Daarom worden de cliëntbank- en bankcliëntstandaarden vervangen. In de toekomst verdwijnen de ClieOp- en BTL91-vastlegging. Er zijn Europese standaarden en implementation guidelines ontwikkeld voor het initiëren van SEPA-betaalopdrachten. Om wildgroei in Nederland te voorkomen, is als aanvulling op versie 3.2 van de standaard en de daarbij behorende implementation guideline, een Nederlandse implementation guideline opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken.

Saldata heeft besloten om een SEPA-module voor Basta te ontwikkelen, die in de toekomst de modules "Automatische betalingen aan crediteuren" en "Incasso debiteuren" gaat vervangen. Onze SEPA-mudule zal gebaseerd worden op de standaard zoals deze door de Nederlandse Vereniging van Banken wordt voorgesteld.

Voorbeeld menuscherm nieuwe Sepa-module

Op dit moment zijn de regels voor de "SEPA Credit Transfer Initiation" (betalingen aan crediteuren) vastgesteld en zijn wij gestart met de ontwikkeling van dat deel van onze SEPA-module. Naar verwachting is deze in januari 2010 klaar.

Voorbeeld uitvoer SEPA-module Saldata in XML-indeling

De uitvoer van deze nieuwe module is ondertussen gecontroleerd of deze aan de technische eisen van de betreffende ISO-normering voldoet. Saldata maakt daarvoor gebruik van de controlemogelijkheden die Artix Data Services ons via het internet biedt. Het resultaat is "valid" (goedgekeurd).

Voorbeeld controle uitvoer SEPA-module Saldata in XML-indeling door Artix Data Services

Incasso

De regels voor de "SEPA Direct Debit Schemes" (incasso's) zijn inmiddels ook vastgesteld. De Europese incasso wordt tussen nu en uiterlijk 1 november 2010 door de banken in Europa ingevoerd. De Nederlandse banken hebben afgesproken met de invoering uiterlijk op 1 juli 2010 gereed te zijn. Voorlopig zal de huidige, nationale Incasso blijven bestaan naast de Europese incasso. Bedrijven bepalen zelf wanneer zij gebruik gaan maken van deze nieuwe Europese standaard. Consumenten (en bedrijven) kunnen een machtiging voor een Europese incasso afgeven aan binnen- of buitenlandse bedrijven zodra hun bank daarvoor gereed is.

In de loop van 2010 zal onze SEPA-module uitgebreid worden met deze vorm van incasso.

De SEPA-module kan naast de huidige modules gebruikt worden, totdat de ClieOp- en BTL91-vastlegging niet meer door de Nederlandse banken ondersteund worden.

Meer informatie over SEPA vindt u op www.sepanl.nl

31 juli 2009:
Programma BIFDAG is aan de update van Basta toegevoegd. Met dit programma kunnen vanuit de historie een overzicht op het scherm, op een printer of in een tekstbestand gemaakt worden van de boekingen op één of op een serie dagboekbladen. De boekingen worden op volgorde van blad- en regelnummer opgenomen, je krijgt als het ware een reconstructie op volgorde van de boekingen ten tijde van de dagafsluiting. Het programma is ook opstartbaar vanuit programma 124 en 128.

Deze update wordt de komende tijd verspreid. Indien u snel over deze update wilt beschikken: neem even contact met ons op. Voor onze contactgegevens: klik hier.

24 april 2009:
De nieuwste stand van onze documentatie is op het internet gezet. De nieuwste aanpassingen in Basta zijn:

10 november 2008:
Op dit moment wordt, naast de grafische versie, ook aan Basta versie 5.9 gewerkt. Naast een verbetering van de zoeksleutels van debiteuren, crediteuren en artikelen en het gebruik van 'kleine letters' bij de zogenaamde J/N en G/F vragen, kunnen van nieuw af te sluiten periodes de extra-comptabele overzichten opnieuw via de saldi-historie afgedrukt worden.

Zie verder de documentatie van Basta 5.9 onder 'Documentatie', links van dit scherm.

Indien u over dit speciale programma wilt beschikken: neem even contact met ons op. Voor onze contactgegevens: klik hier.

26 september 2008:
De vernieuwde website van Saldata is 'online'.

2 november 2007:
De nieuwste stand van onze documentatie is op het internet gezet. De nieuwste aanpassingen in Basta zijn:
- Financiële dagboeken 50 t/m 99 zijn voortaan mogelijk;
- Permanenceboekingen tot 31 december 2099 zijn voortaan toegestaan.

Indien u snel over deze update wilt beschikken: neem even contact met ons op. Voor onze contactgegevens: klik hier.

12 september 2007:
Op deze dag werd een productdag voor Saldata-klanten gehouden. Op deze dag werd onder anderen voor het eerst iets getoond van het in ontwikkeling zijnde "Saldata Business Informatie"-systeem. Enkele voorbeelden daarvan staan hier.

12 december 2006:
In België worden de btwnummers van 9 cijfers uitgebreid naar 10 cijfers. Bij de oude btwnummers van 9 cijfers wordt tussen 'BE' en het huidige nummer een '0' geplaatst. U kunt de btwnummers handmatig wijzigen, maar ook gebruik maken van een speciaal programma dat voor dit doel geschreven is. Dat programma voert een automatische conversie van de btwnummers van de debiteuren en de crediteuren binnen de Saldata-programmatuur voor u uit.

Indien u over dit speciale programma wilt beschikken: neem even contact met ons op. Voor onze contactgegevens: klik hier.

Saldata is een onderdeel van Business Information Consultants B.V. (B.I.C.) in Groenekan.